โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
การเรียกนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.๑ รายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
การเรียกนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.๔ รายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
การเรียกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รายงานตัวแทนผู้สละสิทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ สอวน. สาขาวิชาเคมี ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศผลชั้นม.๔ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศผลชั้นม.๑ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผลการคำนวณคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผลการคำนวณคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สรุปจำนวนผู้สมัครรายวันประเภทห้องเรียนปกติ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗)
ผลการทดสอบนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษที่ผ่านเกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลชั้นม.๔ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศผลชั้นม.๑ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การใช้คะแนน O-NET ในการเข้ารับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.๓ เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายชื่อสำรองสำหรับนักเรียนชั้นม.๓ เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เข้าสู่เว็บไซต์